قاب ها

درباره محصولات روشنایی ال ای دی صحبت میکنیم.

قاب های محصولات روشنایی ال ای دی

همانطورکه می دانید نحوه کارکرد قاب های محصولات روشنایی ال ای دی، به دمای محیط کارکرد چراغ وابسته است. دمای کارکرد محصول علاوه بر طول عمر بر بهره نوری چراغ نیز تاثیر گذار می باشد.یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش طول عمر قاب های محصولات روشنایی ال ای دی انتخاب قاب ها با میزانهیتسینک کافی برای دفع کامل حرارت از چیپ LED می باشد.جنس این قاب ها معمولا از آلومینیوم می باشد.از آنجا که هیتسینک ها بر اساس حداکثر مقاومت حرارتی مشخص می شوند، می توانیم هیتسینک مورد نیاز خود را انتخاب کنیم.

این کار به روش زیر امکان پذیر است:

  1. حداکثر دمای قابل تحمل در بدنه قطعه (قابل دریافت از دیتاشیت)
  2. حداکثر دمای محیط (بر اساس شرایط محیطی قطعه)
  3. مقاومت حرارتی بدنه قطعه تا محیط (قابل دریافت از دیتاشیت)
  4. توان تلفاتی در قطعه (قابل محاسبه بر اساس جریان ولتاژ کاری قطعه و یا بازده)

وقتی اطلاعات بالا را بدست آوردیم محاسبات را به روش زیر ادامه می دهیم:

  • ابتدا دمای بدنه را با فرض وجود نداشتن هیتسینک محاسبه می کنیم.مقاومت حرارتی بدنه تا محیط*توان تلفاتی در قطعه+بیشترین دمای محیط=دمای بدنه قطعه
  • اگر دمای بدنه از بیشترین دمای بدنه قابل تحمل کمتر باشد، نیاز به هیت سینک نیست. اما اگر این دما بیشتر
  • از حد قابل تحمل باشد، محاسبات را به روش زیر ادامه می دهیم:توان تلفاتی/(بیشترین دمای محیط – بیشترین دمای قابل تحمل بدنه)=حداکثر مقاومت حرارتی کل قابل قبول
  • حال مقاومت حرارتی هیتسینک به روش زیر بدست می آید.با مشخص شدن حداکثر مقاومت حرارتی هیتسینک، مقدار و نوع هیتسینک مورد نیاز بر اساس آن قابل انتخاب است.مقاومت حرارتی قابل قبول – مقاومت حرارتی بدنه قطعه تا محیط)/( مقاومت حرارتی قابل قبول * مقاومت حرارتی بدنه قطعه تا محیط)=حداکثر مقاومت حرارتی قابل قبول هیت سینک

در زیرنمونه هایی از قاب های  محصولات روشنایی مانی نور را ملاحظه می نمایید.